A- A A+

גרפונקלנמסר על ידי אביבה נתן (גרפונקל), חיפה

שמי אביבה נתן ושם נעורי גרפונקל.

אמי ברוניה מבית הלפרן נישאה לשמעון גרפונקל ושניהם התגוררו בדרוהוביץ. באחת האקציות אבי, שמעון גרפונקל, נתפס והועבר למחנה הריכוז ינובסקה בלבוב. אמי רצתה להצילו והחליטה להגיע ללבוב יחד איתי בעזרת ניירות אריים, שניקנו בכסף רב.

הגענו ללבוב והתגוררנו בצד הארי-נוצרי. אמי החליטה לעבור לגטו, שם היה המחנה. באומץ ובסכנת נפשות עברה לגטו, כשהיא עונדת את הטלאי ומשאירה אותי לבדי בדירה שכורה. אמי פגשה את אבי בזמן שיצא לעבודת פרך וסיכמה עם המפקדים של הקבוצה על הסכום הכספי הנחוץ כדי לשחרר את אבי. למחרת כשנכנסה שוב לגטו ופגשה את קבוצת האסירים , אבי כבר לא היה ביניהם ונודע לה שהרגוהו.

לזכר אבי, שמעון גרפונקל ואמי, ברוניה שעברה את השואה, הצילה אותי ונפטרה בישראל.ראיון נוסף עם אביבה נתן גורפינקל צולם במפגש בין דורי ב-12 ספטמבר 2014 בחיפה