A- A A+

הורוביץ

החומר נמסר על ידי רעייתו פלה הורוביץ.

הורוביץ קרול
בן בלנקה וזלמן
נולד בסחודניצה ב- 1.12.1936
נפטר ברמת השרון ב- 20.9.2022

שרד את השואה יחד עם אמו ואחותו התינוקת נדיה. אביו נהרג במלחמה ומקום קבורתו לא ידוע.
בזמן השלטון הרוסי התברר כי לא נותר כל שריד ממשפחת אמו.
חזרו לפולין ואחותו הקטנה שהייתה מאד חולה אושפזה בסנטוריום לחולי ריאות באוטווק. (OTWACK)
אמו התקבלה לתפקיד מטפלת בסנטוריום, וכך יכלה לטפל אישית באחותו.
קרול סיים תיכון באוטווק, המשיך בלימודי טלוויזיה והתחיל לעבוד בטלוויזיה הממלכתית הפולנית
בוורשה כמהנדס אלקטרוניקה.
בשנת 1969 עלה לישראל ועבד כמהנדס פיתוח בטלוויזיה הלימודית עד יציאתו לגמלאות בשנת .2001
בשת 1975 נישא לציפורה )פלה( מבית פלדינגר, מבוריסלב.
הותיר אחריו את רעייתו ציפורה, 2 בנות, נכד ונכדה.

יהי זכרו ברוך.