A- A A+

מאירנמסר על ידי פרידה אנטוורג-מאיר, חיפה

סיפורי המשפחה:תולדות משפחת מאיר - חלק א'

תולדות משפחת מאיר - חלק ב'

תולדות משפחת מאיר - חלק ג'

קראו כתבה על המצילים של זאב מאייר ז"ל עם משפחת ניידק מבוריסלב שהצילה אותו
הכתבה פורסמה בעיתון ערב ערב שיצא באילת בשנת 77.
החומר נמסר לנו על יד הבת פרידה אנטוורג -חיפה