A- A A+

וייץ מרדכי

מסרה שרה רובין, ארה"ב


מרדכי וייץ נולד ב -1901 בבוריסלב , למשה וייץ שנולד בבוריסלב ולהניה וייץ לבית נדלר
גרטנברג שנולדה בגאיי ניזנה ליד דרהוביץ.
משה וייץ היה שלם באחת מחברות הנפט-נפטה? הניה היתה עקרת בית. ניספו במלחמה.
למרדכי היו לפני המלחמה 5 אחים ושלוש אחיות.
אנה וייץ רוהרברג נפטרה בשנות השלושים, היה לה בן -בלו שנספה במלחמה ובת בשם
אליזבט ששרדה את המלחמה ברוסיה ובסוף חייה עלתה לישראל ונפטרה בבאר שבע.
מינה וייץ יגר נספתה באקציה הראשונה בבורילס ב.
אחות נוספת קלרה לא ידוע מה עלה בגורלה.
שמעון שמחה וייץ התחתן לפני המלחמה עם קלרה פרידמן ועבר ללבוב , היו להם שני בנים
אדם ואלכסנדר כולם ניספו.
קובה וייץ , שחקן כדור רגל בקבו צת קדימה. בשעור מתמטיקה נקרא ללוח וכשלא ענה במהירות
על השאלה המורה העליב אותו בהערה אנטישמית, קובה סטר למורה והועף מבית הספר . הוא
עבר לצרפת שם השלים את לימודיו . נלחם עם הצבא הצרפתי נלקח בשבי. שוח רר בשלב
מסוים , היה מהנדס לכימיה ., היה נשוי והיתה לו בת ונכדה נפטר בצרפת בשנת 1977 .
טוביה וייץ עלה לישראל בשנת 1925 והיה ממקימי קיבוץ מרחביה .טוביה היה בפלמ"ח, אחרי
מלחמת העצמאות עזר לקיבוצים הצעירים שהוקמו על ידי הקבוץ הארצי. לטוביה ונמל היו שני
בנים .אמוץ היה מדען באוניברסיטת ירושלים אריה דגן)וייץ( היה טייס בחיל האוויר היה פעיל
בתנוע ה ובקיבוץ לאריה ומירב נולדו 6 ילדים.
טוביה נפטר בשנת 1987.
ישראל )שרוליק( וייץ עלה לישראל בשנת 1929 ?גר בחיפה היה נשוי עם
שני ילדים ו 6 נכדים.
שרולק נפטר בשנת 1993 ונטמן בקבוץ יזרעאל.
שמואל )שמילק( היה בצבא הפולני, נפצע, ושרד את המלחמה , היה במחנה עקורים בברלין
ומשם עבר לשבדיה . בשבדיה עבד כמעצב גרפי. היה נשוי עם בן אחד ושתי נכדות. בשבדיה
שמילק נפטר ב -2004
אבי, מרדכי וייץ לעבד לפני המלחמה באחת מחברות הנפט. התחתן עם שרלוטה לבית וייס
בכמן והיתה להם בת בשם טושקה שנולדה ב-1929 .אישתו ובתו נסיפו בשואה.
אבי מרדכי נלקח למחנה עבודה, הוזהר על ידי אחד המהנדסים שתהיה אקציה, שאל מי מוכן
להצטרף אליו ונלסות לברוח , בחור בן 16 הצטרף אליו) לא זכור לי שמו( ברחו דרך הקרפטים
לבודפסט הונגריה. בסוף המלחמה חזר לבוריסלב , הכיר את דורה ועברו למחנה עקורים
בנסהיים. בתםת שרהת נולדה בבנסהיים. דורה ומרדכי היו חברי השומר הצעיר ובעזרת אחיו,
טוביה, קבלו סרטיפיקטים לעלות לארץ לפני קום המדינה. הגיעו לקבוץ מרחביה ב1947 .מרדכי
מיד התחיל לעבוד בבית חרושת נעמן כמפעיל מכונת הקיטור עד פרישתו לפנסיה. מרדדכי
נפטר ב1973 וקבור בקבוץ מרחביה.