A- A A+

כהן יהושע


נמסר על ידי חיה ואפרת רז, אשדוד

סיפור המשפחה:
יהושע כהן ז"ל

בתי אפרת רז נכדתו של אבי יהושע כהן ז"ל  נתבקשה לבחור דמות המסמלת  את ניצול השואה בעיני הצבר במסגרת לימודיה האקדמאיים באוניברסיטת בן גוריון כעבודה סימינריונית לתואר ראשון בחינוך והיסטוריה.

אפרת בחרה בסבה כנושא לעבודה זו, שכל כך הייתה גאה בו בחייו ובמותו וראתה בו סמל למושג משואה לתקומה.

אבי יהושוע כהן ז"ל נולד בדרוהוביץ' שבחבל גליציה בפולין ב1929 בן לדוד וחיה קלרה קון ז"ל היו לו שתי אחיות ואח. שרה (להלה) גילה (גיז'ה) ובני. להוריו היה עסק של עופות ונוצות אווז שתועשו לשמיכות פוך. המשפחה הייתה אמידה מאד ,ניהלו גם חיי חברה יהודיים.  היו ידועים כנדבנים גדולים והתפרסמו בכך שנידבו את ביתם לעריכת חתונות של כלות וחתנים עניים. גם הקופסא הכחולה היתה מצויה דרך קבע בביתם שבאמצעותה תרמו והתרימו לא"י.

עם כיבוש פולין ע"י הנאצים ימח שמם הורע גורלם והאסון הכבד נחת על אבי ומשפחתו.

לזכר אבי היקר וכל 150 בני משפחתו: הוריו, אחיו, דודיו, דודותיו, בני דודיו וכל משפחות קון וטרפנר אנשי דרוהוביץ' הגאים שנספו באקציות, במחנות המוות, בבורות ההרג וכפרטיזנים נכתבה עבודה זו.

לזכר גבורתו של אבי, ששרד את השואה האיומה והוא בן 12.5 בלבד. שלא זכה אפילו לחגוג את בר המצוה כיהודי, כאות על גבותו לשרוד ורצונו העז לזכות ולהקים בית בארץ ישראל.

העבודה מתארת גבורה של ילד-נער שזכר את מוצאו היהודי בזכות החינוך שספג בבית. כמו כן את תחבולותיו כושר האינטואיציה והתבונה לשרוד במצבים אבודים ובלתי אפשריים.

זכה להגיע לארץ ישראל בגפו ב 1948 להתגיים לצה"ל להלחם כחיל בלטרון ובחטיבת גבעתי איתה שיחרר את מג'דל היא אשקלון שם קבע את ביתו. ה יה מבוניה ומיסדיה של אשקלון העיברית והיה ממקימי המפעל "יובל גד" אשר בו ייצרו צינורות למפעל מוביל המים הארצי. כמו כן זכה להקים משפחה עם אמי, עולה חדשה מרומניה אותה הכיר באשקלון ונולדו לו ילדים להם קרא בשם הוריו חיה ודוד. לימים זכה לראות גם 7 נכדים. לצערנו נפטר בגיל צעיר 69 ולא זכה לראות את שבעת ניניו כן ירבו.

     י ה י  ז י כ ר ו    ב ר ו ך   ו מ ב ו ר ך!!    


איך לעצב את זכרון השואה
כיצד לדעתי צריכה החברה הישראלית לזכור את השואה / אפרת רז

צפו בעדות שנתן יעקב שטורך ז"ל, חברו של יהושע כהן, בנובמבר 2013. 
ראיין וצילם: הנכד של יעקב- אלון יששכר

פרקי עדות:

סרטון ראשוןסרטון שניסרטון שלישי