A- A A+

לייכטמן-טמאן-מיהלר


משפחות לייכטמן, טמאן, קורנבאום, מיהלר
נמסר על ידי דורוטה לנדסברג, קיבוץ בית קשת


תוצרת פולניה - סיפורה של משפחה
לייכטמן אליזבטה אחותה של נושיה בנותיה של צציליה. התמונות התקבלו מהדסה ענב -תל אביב.
lajhtman1 main
לייכטמן אליזבטה
lajhtman2 main