A- A A+

אנשי רוח ומעש

דרוהוביץ', בוריסלב והסביבה צימחו מתוכן והתברכו בשורה של אנשים עתירי כישרונות, ציירים וסופרים, אנשי הגות ומעש, שעבורם הסביבה הרב תרבותית והדינמית של דרוהוביץ', בוריסלב, גליציה והלאה, קטליזטור לכישרונותיהם הבולטים. אשרינו שזכינו.