A- A A+

מסע שורשים 2017


הצטרפו אלינו, לקבוצה שיצאה מישראל ( וכטל מילק, קלרה ויוסי מאיר, אור אביגדור, אהרונסון אירית, גילדנר הלן וורדה גבעולי ) אנשי דור שני ושלישי הגרים ברחבי העולם:, גינדנר ג'יזל מארה"ב, צילה לי, מקנדה, סבינה חרפק ובנה ארתור (דור שלישי) מוולבז'וך פולין
כל משתתפי המסע חוו חוויות אישיות וקבוצתיות עמוקות . העשיר את המסע, מילק וכטל אשר ידע לחבר בין האתרים שביקרנו לחוויותיו האישיות, לפני ובזמן השואה. האחיות גלידנר הרבו לספר את רישומיהן ממסע השורשים הראשון שהשתתפו בו יחד עם אמם
זכינו לבקר בגימנסיה של בוריסלב והתרגשנו לשבת על ספסלים שאולי הורינו ישבו עליהם
ביקרנו בבית הכנסת הגדול בדוהוביץ' בשלבי שיקומו האחרונים בהדרכת ראש הקהילה, מר קרפין
הביקור במחנה ההשמדה בלזץ המחיש לנו את גודל המושג "שואה
בנוסף, משתתפי המסע השתתפו בטכסי הנצחה וזיכרון -
1. גילוי שלט זיכרון לזכרם של חסידי אומות העולם, דונטה ואברהרד הלמריך בדרוהוביץ', בנוכחות ראש העיר דרוהוביץ' אנשי הקהילה היהודית אורחים, ונציג מגרמניה אשר הקריא מכתב מרגש של גב' קורנליה שמלץ- יעקובזון בתם של חסידי אומות העולם, הזוג הלמריך.

2. היינו אמורים להיות שותפים להצבת שלט זיכרון על מבנה בית הכנסת לשעבר בסכודניצה . לצערנו, "בעלי הבית " של המקום כעת , הכנסייה הבפטיסטית, לא אפשרו זאת. השלט נשאר וממתין לאישור רשויות להצבתו במקום אחר.

3. חנוכת התערוכה, "דברי ימי אבדן והישרדות במחוזות הנפט של גליציה - על שואת יהודי דרוהוביץ', בוריסלב והסביבה" בצירות הכבוד של ישראל בלבוב. התקיימה בנוכחות קהל יהודי לבוב.