A- A A+

וייץ - רנד - זילברשמידט

מסרה שרה רובין, ארה"ב


דורה וייץ לבית רנד-זילברשמיט.
אימי דורה וייץ נולדה ב-1909 ליעקב זילברשמיט שנולד בוילקי אוצי ולרבקה רנד שנולדה איסאי
או טורקה . דורה ספרה שאמה היתה עקרת בית ואהבה לקרוא. האב נלחם במלחמת העולם
הראשונה. ואמא ספרה שכ שחזר מן המלחמה היה לו קשה למצוא עבודה קבועה. ושלושת
הילדים תמכו בהורים. ההורים נספו בשואה פרטים לא ידועים, ההנחה היא שנספו בבלזץ.לדורה
היתה אחות שרה שנורתה בזמן המלחמה, ואח סולומון , היה חייט, ששרד את המלחמה ונשאר
באוקרינה קרוב לקייב.דורה למדה הנהלת חשבונות ולימדה תלמידים באופן פרטי.דורה נשאה
לנתן שווארץ מינצר ב -1939.
נתן נספה במאטהוזן.
דורה שרדה את השואה בבוריסלב הוחבאה על ידי תושבים מקומיים) פרטים לא ידועים(. עם
כניסת הרוסים לבוריסלאב התקבלה לעבודה במתן תעודות לתושבי בוריסלאב שחזרו לעיר. כך
פגשה את אבי,מרדכי וייץ. הם עברו למחנה העקורים בבנסהיים גרמניה שבו נולדתי. דורה
ומרדכי היו חברי השומר הצעיר ובעזרת אחיו של מרדכי קיבלו סרטיפקטים לעלות לישראל
באוקטובר 1947 .תחנתם הראשונה היתה בקבוץ מרחביה , ואחרי תקופת מגורים קצרה בחיפה
ובעכו עברו לקרית מוצקין. דורה היתה עקרת בית וטפלה במרדכי במסירות רבה. כשעברתי
לארצו ת הברית ב1979 היא עברה איתנו ., גרה איתנו, למדה אנגלית, התנדבה בבית אבות יהודי
נהנתה מהנכדותת ונפטרה ב-1998

וייץ - רנד - זילברשמידט