A- A A+

הורן
נמסר על ידי בנו אודי הורן

קורותי וקורות משפחתי בדרוהוביץ'


אחרי מות


התמונה צולמה בבית דניאלה מבור בשנתנ 2012 ע"י גיא ליכשטנשטיין במפגש בנושא הנפט עם ג 'רום סגל.
horn shimon main