A- A A+

הניג-בקנרוט


נמסר על ידי חוה ואריה הניג, תל אביב

משפחת הניג – בקנרוט – עץ משפחה


סרטון

סיפורה של חווהhenig beckenrot main

 


עדותה של חוה הניג לפרוייקט שפילברג - נמסר על ידי שטיינמץ סימה -מושב הושיע -בתה של הניג חווה.

סימה שטינמץ על אמה חוה הניג - נמסר על ידי שטיינמץ סימה -מושב הושיע -בתה של הניג חווה.