A- A A+

Baharav-Wagman


Baharav, Zuckerberg and Wagman families

Submitted by Asher Baharav who was interviewed by Dr. Zvika Reiter in 2016.
Asher’s father, Zvi – Braf-Felder was born in Sanok. His first wife, his father and his four brothers were murdered in the holocaust.
Pnina-Pepka Zuckerberg was born in Boryslaw. Her parents and her brother Israel were murdered in Auschwitz.
After the war, they married and immigrated to Israel. Pnina was a bookkeeper and Zvi was an auditor for Amidar.


Pepka (Pnina Zuckerberg Z"L), by: Avraham Hauptman

פנינה בהרב ז"ל -מספר מילים -החומר נמסר על ידי משפחת בהרב בשנת 2005

פנינה (פפקה ) נולדה בשנת 1921 בבוריסלב לשלמה לייב ומרים צוקרברג.

משפחת צוקרברג ניהלה עסק ("Zukerberg Brothers" ) סיטונאות של קמח וסוכר, שהיה לו סניף גם בקרוסנו.

למרות שמשפחתה של פנינה היתה חרדית היא נישלחה ללמוד בגימנסיה בבוריסלב וסיימה תיכון במגמה ריאלית . מאחר והלימודים בגימנסיה היו גם בשבת, רב העיר סידר עם מנהל בית הספר שפנינה תבוא לבית הספר, תלמד בשבת אבל תהיה פטורה מכתיבה.

כשחזרו בלילה ממסיבת הסיום של התיכון התחילו מטוסים להתקיף את בוריסלב.,פנינה אמרה תמיד, שקיבלה את מלחמת העולם השניה כמתנת סיום הגימנסיה.

פנינה היתה במחנה עבודה בבוריסלב, במהלך ימי השבוע התגנבה מהגטו ועבדה בסריגה בבתי גויים בבוריסלב . בסופי שבוע היתה חוזרת לגטו. במהלך המלחמה שרדה פנינה 14 אקציות את כולן עברה בתיחכום רב ובתושיה רבה. לפני סיום המלחמה, כשהתחילו לשלוח יהודים לאושוויץ פנה אליה מר אברהם האופטמן והציע לה להצטרף לבונקר שהם בנו ביערות כמסתור לנאצים. כל מאמציה לשכנע את אביה ואמה להצטרף אליה ליער עלו בתוהו ואביה אמר לה: "תצילי את עצמך ... אנחנו כבר ניסתדר" . הוריה של פנינה נשלחו לאושוויץ שבועיים לפני סוף המלחמה.

את סיפורי הבריחה והחיים בבונקר ביער היטיב לתאר מר האופ=טמן בסיפרו, חוויות שזוכרים, בפרק: פפקה ( ראה באתר ).

כשעלתה לארץ נעצרה ונשלחה לקפריסין. עם קום המדינה קבעה את מושבה בקיבוץ גבעת חיים.

ב 1950 חיזר אחריה צבי בהרב (שהיה נשוי לדודתה של פנינה שניספתה בשואה) והם התחתנו . גרו בתל אביב שם נולדו להם 2 ילדים, שלמה ואשר.

פנינה אהבה לשיר, לרקוד, לבלות ולטייל בעולם.

פנינה הלכה לעולמה בערב ראש השנה האחרון כשהיא בת 93 .

השאירה 2 ילדים , 7 נכדים.

תמיד נזכור אותה עם החיוך הרחב שהיה תמיד על פניה.
pnina tzukerberg main