A- A A+

Wagner - Bloch


החומר נמסר על ידי הבת  יהודית קמפף -חיפה (2015)

שמואל (מילק) וגנר-בלוך ז"ל

בן יצחק ופסל (לבית ליברמן), יליד בוריסלב, 24.10.1922
נפטר בחיפה ב-30 ליוני 2014.
שמואל, שכולם מהבית קראו לו מילק, גדל והתחנך עד פרוץ מלחמת העולם השנייה בבוריסלב.
היה חבר בתנועל הנוער "השומר הצעיר" ובעקבות כך, למד בתיכון חקלאי כי "זה מה שצריך בא"י".
את המלחמה עבר במספר מחנות ריכוז.
בסיום המלחמה כשהיה בדרכו חזרה לבוריסלב גויס לצבא הרוסי ושרת שם שנה.
לאחר השירות בצבא הרוסי נסע לגרמניה והתגייס לארגון ה"בריחה".
עבד בגבול אוסטריה באזור זלצבורג עד לעלייתו לארץ ישראל בשנת 1947.
בישראל שירת בצה"ל, התיישב בחיפה הקים את משפחתו וחי בה עד יום מותו.
שנים רבות שימש בהתנדבות כגזבר ארגון יוצאי דרוהוביץ בוריסלב והסביבה.

shmuel vagner main