A- A A+

Roots Trip 1993


נמסר על ידי חני פולטורק (פינקלר) ביתם של ג'וניה ומונדק פינקלר

המסע תועד ע"י צבי הייליג.

בסרט מתועדים טקסים, שנערכו ביולי 1993 באזור בוריסלב דרוהוביץ בעת מסע חניכת אנדרטאות, אשר הוקמו ע"י הארגון במקומות הרצח של יהודי האזור. הטקסים המתועדים בסרט נערכו ביער ברוניצה, בית המטבחיים בבוריסלב והמקום בו היה בית הקברות היהודי בבוריסלב.

במסע השתתפה משלחת גדולה של חברי הארגון ובני משפחותיהם, אשר הגיעו מהארץ. אליהם חברו יהודי הקהילה המקומית ונציגים מהשלטון המקומי.

בין הדוברים בטקסים הם: בנק שרוני (שוורץ), צבי הייליג, ג'וניה פינקלר, נציגים מהקהילה היהודית, נציגי השלטון המקומי ואנשי דת.


Roots Trip 1993Photos