A- A A+

Groll


מסר - לושק גרול. ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2016.

לושק נולד בדרוהוביץ' בשנת 1920 לדוד ורוזה-שושנה ז"ל. ללושק היה אח מבוגר, משולם-מונדק.
לושק עלה ארצה בשנת 1938 למקווה ישראל, בעקבות אחיו.
הוריו לא שרדו את השואה. אמו נספתה בטרבלינקה ואביו נורה בדרוהוביץ'.
בשנת 1942 התגייס ליחידות חיל הרגלים היהודי בצבא הבריטי מהם הוקמה הבריגדה היהודית. לושק נדד עם הגדודים למצרים ומשם לאיטליה, שם לחמו נגד הצבא הגרמני בשתי חזיתות. עם תום הקרבות, אנשי הבריגדה עסקו בהובלת פליטים מדכאו וברגן-בלזן שבגרמניה ומטהאוזן באוסטריה, למחנה שהוקם על ידי הבריגדה באיטליה ומשם הועלו לארץ.
לושק מתגורר בקיבוץ מרחביה. הוא למד לתואר ראשון ושני בכלכלה באוניברסיטה העברית ולתואר דוקטור בפריז ושימש מרצה לכלכלה באוניברסיטת חיפה.
ללושק ולאשתו רחל ז"ל לבית יערי, שני ילדים: יונת אופיר וידידיה יערי .