A- A A+

Tichman-Weisenberg

פרופ יונה טיכמן לבית וייזנברג נולדה בשנת 1939 בדרוהוביץ.

התמונה צולמה בבית דניאלה מבור בשנת 2012 ע"י גיא ליכטנשטיין במפגש בנושא הנפט עם ג'רום סגל

teichman yona main