A- A A+

מפגש גנאולוגי 2016רבים מחברינו מחפשים מידע אודות שורושיהם ופרטים אודות משפחותיהם אשר לא זכו לקבל מהוריהם בלהט החיים.
המידע חשוב לכולנו ובוודאי לחברים המתכננים מסע שורשים.

ב- 20 לספטמבר קיימנו בבית ווהלין, גבעתיים, מפגש להקניית כלי מחקר גנאולוגי בהשתתפות 23 חברים. חברתנו לאה קופפרמן הסבירה והדגימה דרך הסיפור האישי שלה, איך ניתן לאתר מידע גנאולוגי.
כפי שקורה אצלנו לעיתים, גם הפעם התגלו ונפגשו בני דודים שלא היה קשר ביניהם מזה שנים וכן חברים משותפים.

תודה ללאה קופפרמן שהעבירה את המידע בצורה מרשימה, לדייב בלום שצילם ותיעד, לדבורה בן משה-שוהם שעזרה בנושאים האדמיניסטרטיביים, לחוה דמשצ'יק בסיוע הטכני ומעל לכל- לרונית אלפרין שארגנה מפגש חשוב ומעניין זה.