A- A A+

אברהם קסטנבאוםאברהם היה ממייסדי תנועת "הפועל המזרחי", יחד עם האדמו"ר מדרוהוביץ' ר' ישעיהו שפירא ("האדמו"ר החלוץ"), ישעיהו ברנשטיין וחברים דגולים נוספים.
עמד בראש המרכז החקלאי של התנועה והיה ממניחי היסוד הן לישובים רבים והן לישיבות "מודרניות"
הוא אשר נתן את השם "בני-עקיבא" לתנועת-נוער מפוארת אשר חרתה על סמלה: "תורה ועבודה".

כישוריו האירגוניים, ידיעותיו הנרחבות, מסירותו למשימותיו וקסם דיבורו הטילו עליו תפקידים רבים:
חבר המרכז העולמי של תנועת המזרחי והפועל המזרחי והגזבר של תנועה זו, חבר הדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל, פעילות נמרצת בקונגרסים ציוניים רבים, חבר ההנהלה המייסדת של האנציקלופדיה התלמודית ועוד ועוד.

סקירה על חייו ופועלו

עוד על חייו ופועלו