A- A A+

We remember @ home, February 23, 2021ב-23 לפברואר 2021 ,התקיימה בזום האזכרה השנתית לקהילותינו ,במסגרתה עסקנו בנושא התקומה דרך עיניהם של הדורות השונים .
להלן סרטון האזכרה: